Vedtekter


LILLEHAMMER KAMERAKLUBB FORMÅLSPARAGRAF OG VEDTEKTER

– stiftet 17. Januar 1951

Lillehammer Kameraklubb har etter vedtak på årsmøte 1. mars 2016 følgende formålsparagraf og vedtekter:

FORMÅLSPARAGRAF

Lillehammer Kameraklubb har som formål: «å fremme interessen for foto som hobby»

 

VEDTEKTER

1. ÅRSMØTET

 • Årsmøtet er Lillehammer Kameraklubbs høyeste myndighet.
 • Årsmøtet holdes hvert år innen 15. februar.
 • Innkalling skal skje med minst 1 måneds varsel, saksliste sendes ut før årsmøtet.
 • Saker på årsmøtet avgjøres med simpelt flertall, 
men slik at benkeforslag og vedtektsendringer krever 2/3 flertall.
 • Stemmerett krever betalt kontingent.
 • Alle valg gjøres skriftlig.

Årsmøtet skal behandle og gjøre vedtak i følgende saker:

 • a) Styrets beretninger
 • b) Regnskap og revisors beretning
 • c) Fastsettelse av kontingent
 • d) Fastsette godtgjørelser
 • e) Innkomne saker
 • f) Budsjett
 • g) Valg

Årsberetning
Årsberetningen skal sammenfatte disposisjoner, hendelser og aktiviteter.

Regnskap
Revidert og godkjent regnskap fremlegges.Regnskapsåret følger kalenderåret.

Budsjett
Budsjett for neste års disposisjoner og aktiviteter.

Kontingent
Fastsettelse av kontingent vedtas på årsmøtet. Betalt kontingent, gyldig medlemskort, kreves for å kunne benytte seg av Lillehammer Kameraklubbs tilbud.

Innkomne saker
Saker som ønskes behandlet på årsmøtet skal fremlegges skriftlig og må være styret i hende senest 2 uker før årsmøtet.

Valg
Valg av styre, det velges:

 • Leder
 • Fem styremedlemmer
 • Et varamedlem
 • To revisorer
 • Valgkomité med to medlemmer

 

2. EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE

Ekstraordinært årsmøte avholdes hvis styret eller minst 1/3 av medlemmene krever det. Innkalling skal skje med minst 1 ukes varsel.

 

3. STYRET

Styret er Lillehammer Kameraklubbs høyeste myndighet mellom årsmøtene.

Styret består av:

 • Leder
 • Økonomiansvarlig
 • Konkurranseansvarlig
 • Sekretær
 • Aktivitetsansvarlig
 • Webansvarlig
 • Varamedlem

Fullmakter til å disponere Lillehammer kameraklubbs midler

3.1. Leders fullmakter:

Leder, valgt av årsmøte, gis fullmakt til å disponere klubbens midler og eiendeler.
Bruk av midler til investeringer skal ha flertall i styret.

3.2. Styrets fullmakter:

Styret gis fullmakt til å gi kasserer prokura for å kunne disponere klubbens driftskonto.
Styresaker avgjøres med simpelt flertall.
Ved stemmelikhet avgjør leders dobbelt- stemme.
Styret er beslutningsdyktig med minst tre medlemmer tilstede.
Det skal foreligge egen instruks for styret.

 

4. VALG

Leder velges for to år.

Styremedlemmer for to år, men på en slik måte at to av medlemmene velges med ett års avvik.
Styret konstituerer seg selv etter årsmøtet.

Vararepresentant velges for 2 år.
Vedkommende kan delta på styremøter, men da uten stemmerett.

Revisorer og valgkomitè velges for 2 år, men på en slik måte at medlemmene velges med ett års avvik.
Forslag til kandidater fremmes valgkomité senest 2 uker før avstemming.
Valg skal foregå skriftlig dersom det er flere enn en kandidat til hvert av vervene. Det er tillatt med benkeforslag.
Medlemmer kan forhåndsstemme eller la seg representere ved fullmakt.
Det må fremlegges skriftlig fullmakt for årsmøtet, fullmakten protokollføres.
Alle som stilles til valg skal være villige til å påta seg vervet.

 

5. OPPLØSING

Forslag om oppløsing av Lillehammer Kameraklubb kan komme fra styret eller minst 1/3 av medlemmene. Vedtak om oppløsing skal skje på årsmøte og avgjøres med minst 2/3 flertall av klubbens totale stemmetall. Før vedtak om oppløsing skal det opprettes et bostyre som sørger for at disponible midler og materiell omsettes. Resultatet overføres til et fond som styres av bostyret.

 

 6. FOND

Fondet styres av bostyret.
Fondet skal i første rekke gå til tidligere medlemmer av Lillehammer Kameraklubb.
Fondet deler hvert år ut 25% av innestående beløp.
Utdeling skjer etter søknad, som vurderes og avgjøres av bostyret.
Midlene skal gå til tiltak i tråd med Lillehammer Kameraklubbs formålsparagraf.
F. eks. utstillinger, utdanning innen fotograffaget eller andre dokumenterte prosjekter.

 

7. NAVN

Klubbens navn er: Lillehammer Kameraklubb, forkortelse: LKK
Klubben har egen logo. Det skal foreligge egen instruks for bruk av logo.

 

8. MEDLEMSKAP

Klubben er tilsluttet Norsk Selskap for Fotografi (NSFF)

 

9. INSTRUKSER

Styret utarbeider nødvendige instrukser for Lillehammer Kameraklubbs daglige drift.

 

10. BILDEBRUK

Forhold knyttet til bruk av medlemmenes fotografier
Åndsverkloven regulerer alle forhold utover det her beskrevet.

Bruk og eierskap
Lillehammer kameraklubb er til enhver tid ansvarlig for at fotografier,
blir brukt og presentert etter medlemmets intensjon ved levering til:

 • interne konkurranser
 • utstillinger
 • oppdrag gitt til eller i regi av LKK

Fotografier kan ikke brukes til andre formål utover opprinnelig intensjon eller overlates tredjepart uten fotografens samtykke.
LKK har rett til å benytte omtalte fotografier i klubbsammenheng, for eksempel i LK-nytt, rekruttering, utstillinger, hjemmesider, årbok og gjenbruk i oppdrag som til enhver tid måtte foreligge.

 Fotografen er selv ansvarlig for at avbildede personer
har samtykket til bruken

Hvis bildet ikke ønskes publisert må fotografen melde fra om dette.

Forhold til tredjepart
Der klubben overlater et medlems fotografi til kommersielt bruk, kan,
der hvor honorar forekommer, inntekt deles mellom klubben og medlemmet.
Medlemmet selv, avgjør om bildet er til salgs.
Styret avgjør rammer for eventuelle godtgjørelser/refusjoner og fordelingnøkkel
og så langt som mulig etter de gjeldende satser i markedet.
Ved avtalte oppdrag som utføres ved dugnadsarbeid, tilfaller bilderettigheter og inntekter av arbeidet, LKK.

 

11. Utmerkelser, herunder hederstegn og æresmedlemskap

Tildeling, kriterier og beskrivelse

Lillehammer kameraklubb tildeler utmerkelsene til medlemmer som har gjort fortjenstfull innsats i eller for klubben
A: – innen utført administrativ tjeneste eller fremragende fotoaktivitet
B: – for langvarig medlemskap og aktiv og premiert deltakelse i konkurranser

Tildeling beregnes for innsats og deltakelse etter følgende poengskala:
30 p Styreleder
20 p Styremedlem
15 p Varamedlem
10 p Revisor/valgkomitè
5 p Medlemskap pr år
20 p Årets fotograf
5 p Deltakelse i alle årets interne poenggivende konkurranser (2000>)

Utmerkelsen tildeles i form av LKK sitt merke
utformet som nål i følgende valører:
gull, sølv og bronse, etter følgende skala:
Gull 300 p, Sølv 200 p, Bronse 100 p
Den som tildeles hederstegn, mottar nål og diplom.

Utmerkelser kan, etter styrevedtak, tildeles utover dette. Kandidater som har gjort en stor innsats for uten å inneha formelle verv, vil ved tildeling bli godskrevet poeng etter styrets skjønn. Innsats som vil bli skjønnsmessig vurdert er blant annet, presentasjoner, foredrag, kurs, dugnadsinnsats, skriving/oversetting og tilgjengeliggjøring av aktuell stoff og litteratur.


Æresmedlemskap

Utnevnes til æresmedlem kan det medlemmet som har nedlagt betydelig innsats i og for LKK, for lokalt fotografi og fotomiljø igjennom mange år.

Forslag om æresmedlemskap kan fremmes av medlemmene i LKK.
Ved tildeling skal det legges ved en redegjørelse.
Styret avgjør hvem som skal utnevnes til æresmedlem.
Et avslag på søknad skal ikke begrunnes.
Æresmedlem er fritatt for kontingent.
Æresmedlem bør tidligere være tildelt LKK sin gullnål.

Med utnevnelsen følger:
Lillehammer kameraklubbs statuett med plate, gullnål med krans og et diplom.

Her kan du lese referatet fra stiftelsesmøtet i Lillehammer Kameraklubb